Kurumsal iş sistemi (ERP, CRM, HRM, SCM, v.d.) kullanımında karşılaşılan sorunlar.  

 

Kullanıcıların başladıkları projenin safahatini bilmemeleri,

Kullanıcıların kurumsal iş sisteminin gerektirdiği iş bilgisi noksanlığı

Kurum içinde iş akışları bazlı tasarım değişikliklerinden habersiz oluş

veri entegrasyonunu destekleyen Kurumsal iş sistemi ile kurum arasında dil ve kavramsal çerçeve farkı Uluslararası yazılım firmalarının sık sık ürün desteğinden vazgeçişi, yerel pazardan çekilmesi, işi iş ortaklarına yıkması, Kurumun iş sistemi için ayırdığı kaynakların ve işgücünün yetersizliği Gereken özellik ve süreçlerin sisteme eklenememesi, değişenlerin çıkarılamaması

 

Süreç, ürün ağacı, kartlar v.d. veri yapılarının tasarım yanlışlıkları, mantıksal hatalar, uyumsuzluklar

Uygulamanın yaygınlaştırılamaması

 

Teknolojik ve mimari darboğazlar

Ölçü birimlerinin birbirine çevrimlerinde algoritma hataları

Veri girişi eksiklikleri ve gecikmeleri

Yerleştirme projesine aktif katılımda kurum içi çalışanların umursamazlıkları

 

Üst yönetimin kurumsal iş sistemi projelerini algılama, anlama, değerlendirme, sorgulama eksikliği

Yeni sistemine direnen profesyonellerin yanlış yönlendirmeleri

Proje takımının belirlenmesinde objektif ölçülerin olmaması

 

Özellikle, muhasebenin alıştıkları yazılımlarından ve hesap anahtarı kırılımlı raporlamadan vazgeçmek istememeleri,

Kullanıcıların enformatik sistem görgülerinin internet öncesi hiyerarşik mimarilere dayalı oluşu,

Kullanıcıların enformatik sistemle ilgili beklentilerinin gerçekçi olmayışı, tanımlanmamış oluşu,

Tecrübe edinen anahtar kullanıcıların şirketten ayrılması,

Proje liderinin, danışmanların, iş analistlerinin, bilgi işlem biriminin yetersizlik ve deneyimsizliği,

 

Değişim yönetiminin örgütlenemeyişi, örgütsel stratejinin uygulanamayışı,

Uç kullanıcıya verilen eğitimlerin yetersizliği,

Kurumun enformatik stratejisinin tanımlanamaması,

Kurum kültürünün sistem dinamiklerinin, dökümanların olmaması,

Kurumun örgüt yapısının iş sistemine uyarlanamaması,

Kurumsal iş sisteminin yerleştirilmesinden önce iş süreçlerinin, uygulamalar, bölümler ve süreçler arası ilişkilerin (arayüz, entegrasyon v.b.) tanımlanmış ve sahiplerinin belirlenmiş olmaması

Kurumsal iş sisteminin yerleştirilmesinin metodolojisinin ve getireceği değişikliklerin anlatılamaması.

 

Kurumsal İş Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar